کادر آموزشی و علمی


نام: سمین مداحی
آموزگار اول


E-mail: kh.madahi@pri.afsharschool.com
نام: فاطمه فلاح دوست
آموزگار اول

E-mail: kh.falahdust@pri.afsharschool.com

 

نام: میترا امیدوار
آموزگار دوم

E-mail: kh.omidvar@pri.afsharschool.com

نام: سپیده سعادت
آموزگار دوم

E-mail: kh.saadat@pri.afsharschool.com

نام: فاطمه خلیلی
آموزگار
دوم

E-mail: kh.khalili@pri.afsharschool.com

نام: اعظم السادات کشفی
آموزگار
سوم

E-mail: kh.kashfi@pri.afsharschool.com

 

نام: زهره جعفری
آموزگارسوم

E-mail: kh.jafari@pri.afsharschool.com

نام: عالیه حمداله زاده
آموزگار
سوم


E-mail: kh.hamdolahzade@pri.afsharschool.com

 

نام: غزال زمان
آموزگار چهارم

E-mail: kh.zaman@pri.afsharschool.com

نام: نسرین نصراللهی
آموزگار
چهارم

E-mail: kh.nasrolahi@pri.afsharschool.com

نام: بتول مزینانی
آموزگار
چهارم

E-mail: kh.mazinani@pri.afsharschool.com

نام: لیلا امتیازی
آموزگار پنجم

E-mail: kh.   @pri.afsharschool.com

نام: علیرضا ربیعی
آموزگار پنجم

E-mail: a.rabiei@pri.afsharschool.com

نام: مژگان طالبی
آموزگار پنجم

E-mail: kh.talebi@pri.afsharschool.com

 

نام: فریده اشرفی
آموزگار ششم

E-mail: kh.   @pri.afsharschool.com

نام: حسن محجوبی
آموزگار ششمE-mail: a.mahjoobi@pri.afsharschool.com

نام: اکرم فعل عراقی
آ
موزگار ششم


E-mail: kh.araghi@pri.afsharschool.com
نام: حسین عباسلو یگانه
دبیر تربیت بدنی

E-mail: a.abasloo@pri.afsharschool.com

 

نام: منیره کاظمی
آموزگاررابط طرح تلفیقی